Home / Health Educational Articles

Health Educational Articles

भारतामध्ये स्टीरॉइड क्रीमचा गैरवापर

एक सुप्त लागण कॉर्टिकोस्टीरॉइड (संक्षिप्तरूप स्टीरॉइड) हा एक फार शक्तिशाली औषधांचा समूह आहे. जो वैद्यकशास्त्रातील बहुतेक सर्व शाखांमध्ये वापरला जातो. या औषधांचा उपयोग वेगवेगळ्या अलर्जी तसेच रोगप्रतिकारशक्तिच्या अतिप्रभावामुळे होणार-या आजारांवर होतो. अशा आजारांमध्ये ही औषधे चटकन प्रभाव दाखवतात व प्रसंगी ...

Read More »

टेलिमेडिसीन आणि ई-आरोग्य

मंजुऴेचा 3 वेऴा गर्भ राहूनही प्रत्येक वेऴा चौथ्या पाचव्या महिन्यात गर्भपात झाला होता. तिचा रक्तदाबही अनेक गोऴ्या खाऊनही कमी होत नव्हता. जिल्हा सरकारी रुग्णालयातल्या डॉक्टरांना निदान होत नव्हते. तिची मुंबईला जाऊन विशेषज्ञांना दाखवण्यासारखी आर्थिक परिस्थिती नव्हती.जिल्हा सरकारी रुग्णालयातल्या डॉक्टरांनी रुग्णालयात ...

Read More »

त्वचारोगातील नवे काही

%vacaaraoga t& mhNaUna rayagaD ijalhyaamaQao maI 1986 pasaUna kaya-rt Aaho. gaolyaa 27 vaYaa-maQao %vacaaraogaaMcao p`aduBaa-vahI ³ Incidence´ badlat gaolao tsaoca¸ %vacaaraoga t&aMcyaa dvaaKanyaaMnaIhI kat TaklaI. pUvaI- dvaaKanyaat K$ja¸ AMgaavar haoNaarI KT va naayaTa yaaMcao p`maaNa jaast Asaayacao. Aata kuTUMba CaoTI ...

Read More »
Scroll To Top