Home / Marathi / त्वचारोगातील नवे काही

त्वचारोगातील नवे काही

%vacaaraoga t& mhNaUna rayagaD ijalhyaamaQao maI 1986 pasaUna kaya-rt Aaho. gaolyaa 27 vaYaa-maQao %vacaaraogaaMcao p`aduBaa-vahI

DR KIRAN NABAR PRESIDENT³ Incidence´ badlat gaolao tsaoca¸ %vacaaraoga t&aMcyaa dvaaKanyaaMnaIhI kat TaklaI.
pUvaI- dvaaKanyaat K$ja¸ AMgaavar haoNaarI KT va naayaTa yaaMcao p`maaNa jaast Asaayacao. Aata kuTUMba CaoTI JaalaIt maulaaMcyaa svaasqaakDo lavakr laxa idlao jaato. SaaLaMtUna saaqaIcyaa AajaaraMvar ]pcaar k$na GaoNyaasaazI jaast dbaaba yaotao %yaamauLo¸ K$ja va AMgaavarIla KTo ³ ipklaolyaa faoDI ´ yaaMcao p`maaNa pihlyaapoxaa kmaI Aaho. pUvaI- AMgaavar KTo JaalaI kI¸ GarI AajaI saaMgao kI¸ hI dovaI Aaho. yaasaazI Da^@TraMcao AaOYaQa krayacao nasato¸ AaMGaaoL GaalaayacaI naahI¸ 7 idvasa gaMQa fulao vahayacaI¸ dovaacao maana panaacao krayacao¸ dovaIlaa kaoMbaDa dyaayacaa¸ 7 idvasaanaMtrhI ho kmaI haot naahI ho paihlyaavar $gNaaMcao Aa[- baabaa %yaalaa Gao}na dvaaKanyaat yaayacao. taopya-Mt Aajaar AMgaBar Jaalaolaa Asaayacaa hllaIdoKIla ASaa p`karo Aajaar JaalaolaI maulao AaNalaI jaatat. pNa pihlyaapoxaa p`maaNa kmaI Jaalao Aaho.
naayaTyaacao p`maaNa maa~ pihlyaasaarKoca ikMbahunaa pihlyaapoxaa jaast Jaalaolao Aaho. yaacao karNa mhNajao Aat naayalaa^na AMDrvaoAr¸ %yaacyaavar barmauDa¸ %yaacyaavar Ta[T jaInsa¸ ra~I AMDrvaoAr zo}na JaaopNao¸ idvasaBar GaamaTlaolaI AMDrvaoAr ra~I tSaIca GaalaUna JaaoplyaamauLo baurSaIlaa vaaZayalaa caaMgalao vaatavarNa inamaa-Na haoto. %yaamauLo ra~I Jaaoptanaa dusarI ZgaL sautI caDDI GaalavaI.
A^lajaI-cao p`maaNahI pUvaI-poxaa vaaZIvar Aaho. hllaI p`duYaNa vaaZlaolao Aaho¸ kuzlyaahI gaaoYTIcaI A^lajaI- hI maaNasaalaa janmaapasaUna nasato. baaLMtpNa¸ gaBa-pat ikMvaa CaoTo maaozo saMsaga-janya Aajaar ³ ]da :kaivaL¸ DoMgyaU¸ Tayafa^[D¸ [nfUeMJaa [. ´ JaalyaanaMtr AaplaI raogap`itkark Sai@t p`Baaivat haoto va AaQaI nasalaolyaa gaaoYTInaa A^lajaI- sau$ haot.o hllaI ka^smaoTI@sa¸ iDAao¸ baa^DI sp`o¸ hoAr Daya yaaMcaa vaapr vaaZlaa Aaho. %yaap`maaNaat A^lajaI- haoNyaacao p`maaNahI vaaZlao Aah. Asao mhTlao jaato kI¸ Anything under the sun can cause allergy including sun. qaaoD@yaat Aaplyaa saBaaovatalacyaa kuzlyaahI gaaoYTIMcaI A^lajaI- yao} Sakto. kRi~ma gaaoYTIMcaI tsaoca JaaDafulaaMsaar#yaa naOsaiga-k gaaoYTIMcaI doKIla ekda A^lajaI- AalaI kI¸ tI kayama rhato tumacaa jar prt %yaa vastUSaI saMpk- Aalaa tr prt tI haoto. %yaamauLo jyaacaI A^lajaI- Aaho tI gaaoYT TaLNao ho ]%tma.
sauMdr vhavao Asao kuNaalaa vaaTt naahI¸ pNa pUvaI- %yaasaazI AatasaarKo ]pcaar ]plabQa navhto. tsaoca pUvaI- palakaMcao p`aQaanyak`ma vaogaLo haoto¸ tsaoca laaokaMcaa Aaiqa-kstr tovaZa ]Mcaavalaolaa navhta¸ pUvaI- maulaamaulaIMnaa maurmaaMsaazI Da^@TraMkDo jaavaosao vaaTo pNa¸ Aa[-vaDIla saaMgat kI¸ ha ta$Nyaacaa p`Baava Aaho¸ ]paya krayacaI garja naahI. hllaI kuTUMba CaoTo Jaalao Aaho¸ laaokaMcaI k`yaSa@tI vaaZlaI Aaho¸ iTvhI varIla jaahIratI¸ Aaplyaa ima~maMDLIMnaI kolaolao ]paya ho pahUna maurmaaMcao ]pcaar krNaa¹yaaMcyaa saM#yaot ba¹yaapOkI vaaZ JaalaI Aaho.
pUvaI- caoh¹yaalaa jaKma JaalaI ikMvaa qaaoDosao Baajalao kI laaok GarIca saaof`amaayasaIna vagaOro laavaIt. hllaI lagaoca Da^@TrkDo ikMvaa %vacaaraogat&aMkDo jaatat. saQyaa jao duKto Aaho %yaabaddla %yaaMcaI tk`ar nasato¸ pNa BaivaYyaat %yaacao va`Na ikMvaa Daga rahU nayao yaasaazI to tatDInao yaotat. hI gaaoYT yaaogyahI Aah¸o karNa jaKmaa ba¹yaa haotanaa %yaaMnaa }na laagalao tr kaLo Daga pDNyaacaI Sa@yata jaast Asato. hI KbardarI GaoNyaasa AamhI %yaaMnaa vaoLIca saaMgatao va yaaogya sanask`Ina va jaKmaovar laavaayalaa malama dotao.

Aata %vacaaraogat&aMcyaa dvaaKanyaat kaya badla Aaho to pahU.

pUvaI- %vacaraogat&aMkDo ek iBaMga va caamaKILo kaZNyaasaazI [lao@Taoka^TrI hI daonaca ]pkrNao AsaayacaI. dvaaKanaohI CaoTo Asaayacao¸ hllaI %vacaaraoga va saaOMdyaI-krNa ]pcaaraMsaazI ivaivaQa ]pkrNao va ]pcaar ]plabQa Aahot. %yaamauLo naivana %vacaaraogat& Sa@ya Asalyaasa maaozyaa jaagaot Aaplaa vyavasaaya sau$ krtat.
hllaI %vacaaraogaacyaa $gNaaMnaa tpasaayalaa maaozI va kRi~ma p`kaSa AsalaolaI iBaMgao ]plabQa Aahot.

Aata AapNa %vacaaraoga va saaOMdyaI-krNaasaazI ]plabQa Asalaolao ]pcaar va ]pkrNao yaabaddla maaihtI Gao}.

1´ komaIkla pIla : yaasaazI ]pcaar k$na GaoNaa¹yaa vya@tIcyaa caoh¹yaacaa paot¸ tolakTpNaa¸ maurmaaMcao p`maaNa yaa gaaoYTI laxaat Gaotlyaa jaatat. %yaanaMtr %yaalaa yaaogya to komaIkla ³ hI saaOmya Aamla Asatat ´ caoh¹yaavar ba`Sanao laavalao jaato.%yaanaMtr kahI vaoLanao to QaUvaayacao Asato¸ yaamauLo %vacaovarIla maRtpoSaIMcao AavarNa inaGaUna jaato va %vacaa tjaoladar banato %vacaovarIla maurmao va maurmaaMcao Daga kmaI vhayalaa madt haoto. ha ]pcaar tIna AazvaDyaahUna ek vaoL Asaa saha to Aaz vaoLa kravaa laagatao.

2´ maayak“aoDma- A^ba`ojana ]pkrNa : eKadyaa pa^ilaSa poprnao pa^ilaSa kravao tsao yaa ]pkrNaanao caoh¹yaacaI maRt %vacaa inaGaUna jaato¸ caohra ]jaL haotao va caoh¹yaalaa glaao yaotao. samaarMBaa AaQaI krNyaasa yaaogya.

3´ roiDAaoif`@vaoMsaI yaUinaT : yaa ]pkrNaanao %vacaovarIla mau#yat: maanaovarIla va kaKotIla caamaKILo kaZNao¸ tsaoca caoh¹yaavarIla va AMgaavarIla kaLo va laala tIL kaZNao ho ]pcaar kolao jaatat¸ yaamaQao va`Na far nagaNya rhatao.

4´ @yaU svaIca ena DI yaaga laoJar : yaa ]pkrNaanao caoh¹yaavarIla va AMgaavarIla gaaoMdvalaolao Daga tsaoca¸ kahI janmaKUNaa kaZNao Sa@ya haoto.

5´ [MTosa plsa laa[T : ho ek laoJar p`maaNaoca ]pkrNa Aaho¸ yaacyaamaQao vaogavaogaLyaa laaMbaIcyaa p`kaSalahrI Asatat. yaa ]pkrNaacaa ]pyaaoga caoh¹yaavarIla va AMgaavarIla nakao AsaNaaro kosa kaZNao¸ tsaoca caoh¹yaacaa kayaaklp
³ facial rejuvenation´ krNyaasaazI maaozyaa gaazIMcaI maurmao kmaI krNyaasaazI va iklaa^[D ³%vacaovarIla GaTTo´ kmaI krNyaasaazI kolaa jaatao.
6´ AlT`avhayaolaoT laa[T caoMbar : yaa KaolaIt Aitinala ikrNaaMcyaa TyaUba laa[-Tsa Asatat. yaaMcaa p`kaSa AazvaDyaatUna daona tIna vaoLa AMgaavar Gaotlyaasa¸ [saba¸ kaoD¸ saaorIyaasaIsa yaa AajaaraMvar caaMgalaa p`Baava pDtao va to kmaI haoNyaasa madt haoto. jyaaMnaa ho Aajaar mayaa-idt p`maaNaat Asatat¸ %yaaMnaa hIca ikrNao nalaIkomaaf-t f@t tovaZyaaca izkaNaI saaoDNaaro ]pkrNahI ]plabQa Aaho.
7´ maurmaaMcao va kaMijaNyaaMcao maaozo KDDo kmaI krNyaasaazI va GaalavaNyaasaazI ek p`karcao komaIkla %yaa KDDyaaMt laavalao jaato.%yaacao daona tIna vaoLa ]pcaar kolyaasa KDDo Ba$na %vacaa caaMgalaI haoto¸ yaalaa CROSS
( Chemical Rejuvenation Of Skin Scar ) Asao mhNatat.
8´ kaba-naDaya Aa^@saa[D f`^@Sanala laoJar : yaa ]pkrNaanao %vacaomaQao 0.6 to 1 maIlaI maITr AMtravar laoJar ikrNao saaoDlaI jaatat. %yaamauLo f@t tovaZyaaca Baagaat mayaa-idt p`maaNaat sauSma jaKmaa kolyaa jaatat¸ jaKmaa jaovha Bartat tovha itqao navaIna kaola^jaIna fayabasa- tyaar haotat va jaoNaok$na %vacaocaa kayaaklp haotao ha ]pcaar maurmaaMcao va`Na¸ ApGaataMcao va`Na va Baajalyaacao va`Na kmaI krNyaasaazI kolaa jaatao. caaLISaInaMtr yaoNaa¹yaa saurku%yaa kmaI k$na caohra t$Na va tuktukIt krNyaasaazIhI yaacaa ]pyaaoga haotao .

9´ fa^laIkulaar hoAr T“aÐsaPlaaMT : ³ Follicular hair transplant´

hllaI t$Na vayaat T@kla pDNyaacao p`maaNa vaaZto Aaho. AnauvaMSaIkta taNatNaava¸ kosa QauNyaasaazI baaoArIMga ikMvaa ivahIrIcao kzINa paNaI ³ hard water´ vaaprNao yaa gaaoYTI t@klasaazI karNaI BaUt Asatat. T@kla pDU nayao va pDlao Asalyaasa %yaavar kosa yaavaot yaasaazI AalaaopaqaImaQao ]pcaar Aahot. %yaa ]pcaaraMnaI Dao@yaavar kosa yaotat pNa paoTat Gyaayacyaa gaaoLyaa va laavaayacao AaOYaQa ho saat%yaanao caalaU zovaNao AavaSyak Asato. Anyaqaa prt AaQaIcaI isqatI yao} Sakto.
varIla AaOYaQaasaaobat hoAr T“aÐsaPlaaMT Sas~aik`yaa krta yaoto. laaokaMcaa Asaa samaja Aaho kI¸ pUNa- T@kla pDlaolyaaMsaazI yaa Sas~ik`yaocaa ]pyaaoga haotao.pNa Kro mhNajao jyaaMnaa maQyama T@kla ikMvaa ivarL kosa Asatat¸
³ vartI qaaoDo T@kla va daonhI baajaUMnaI kosa qaaoDo pazI AsaNaa¹yaaMnaa´ %yaaMnaa yaa Sas~ik`yaomauLo jaast fayada haotao. Aaplyaa Dao@yaacyaa pazImaagaIla kosa pUNa- T@kla pDlao trI jaat naahIt va %yaa kosaaMcao puZIla T@klaavar raopNa kolao tr to itqao kayama rhatat. yaa gauNaQamaa-caa ]pyaaoga yaa Sas~ik`yaot haotao¸ yaa Sas~ik`yaomauLo kosaaMcaa ivarLpNaa na@kIca kmaI vaaTtao va $pat jaaNavaNyaa [tpt frk pDUna Aa%maivaSvaasa vaaZtao .

caoh¹yaacaI %vacaa caaMgalaI rhaNyaasaazI kahI iTPsa :

1´ caohra ]jaL haoNyaasaazI ikMvaa AiQak kaLvaMDU nayao yaasaazI ivaSaoYat: jyaaMcaI %vacaa gavhaL ( Wheatish ) ikMvaa kaLpT ³ Blackish ) Aah¸o %yaaMnaI Sa@yatao }na TaLavao ikMvaa }naat jaayacyaa AQaa- tasa AaQaI kmaIt kmaI 26 ikMvaa AiQak SPF cao sanask`Ina caoh¹yaalaa laavaNao AavaSyak Aaho.

2´ Aa^ifsa jaa^ba Asalyaasa dr 3¹4 tasaaMnaI sanask`Ina laavalyaasa %yaacaa fayada haotao.

3´ }nhat ifravao laagat Asalyaasa 2¹3 tasaaMnaI sanask`Ina laavaavao.

4´ sanask`Ina laavaUna doKIla maaozyaa GaoracaI TaopI ikMvaa kaLyaa kacaocao holmaoT vaaprNao ]%tma.

5´ %vacaa caaMgalaI rahavaI yaasaazI BarpUr paNaI ipNa¸o Aaharat tajyaa Baajyaa va fLaMcaa vaapr vaaZivaNao inayaimat vyaayaama krNao AQaUnamaQaUna garma paNyaacaI vaaf GaoNa¸o caoh¹yaalaa AaMGaaoLIpUvaI- 10 imainaTo ilaMbaacaa rsa ³ duPpT paNaI takUna ) ikMvaa maaosaMbaI saMHyaacaa rsa ikMvaa kakDI baTaTyaacaa rsa laavaNao.

About admin

Scroll To Top